Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Premium Accessoires

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit onderneming

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Aanbiedingen

Artikel   5 - Overeenkomsten

Artikel   6 - Prijzen

Artikel   7 - Betaling

Artikel   8 - Afkoelingsperiode en annulering

Artikel   9 - Levertijd, levering en risico

Artikel 10 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 11 - Garantie/Reclame

Artikel 12 - Keuring

Artikel 13 - Niet-nakoming/Ontbinding/Opschorting

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Artikel 16 - Overmacht

Artikel 17 - Persoonsgegevens

Artikel 18 - Partiele niettigheid

Artikel 19 – Plaats van nakoming, toepasselijkheids recht, bevoegde rechter

 

Artikel 1. DEFENITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.   Dag: kalenderdag;

4.   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Artikel 2. IDENTITEIT ONDERNEMING

Handelsnaam: 24Bodycontrol

Merknaam: Premium Accessoires

Vestigingsadres: Nimrodstraat 95

Postcode: 6531 LD Nijmegen

KvK-nummer: 56847440

Btw-identificatienummer: NL852329842B01

Artikel 3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Premium Accessoires;
3.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
3.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Premium Accessoires en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Premium Accessoires.
3.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Premium Accessoires niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Premium Accessoires is bevestigd.

 

Artikel 4. AANBIEDINGEN

4.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Premium Accessoires desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
4.2. In prijscouranten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Premium Accessoires niet.

 

Artikel 5. OVEREENKOMSTEN

5.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Premium Accessoires de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Premium Accessoires en deze algemene voorwaarden.
5.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – een aanvullende opdracht wordt aangereikt, wordt de oorspronkelijk overeengekomen levertijd te vervallen.
5.3. Wederpartij en Premium Accessoires komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden gesteld in artikel 5.1 en 5.2 is voldaan. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
5.4. Het minimum bestelbedrag is € 10,00 exclusief verzendkosten.

 

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Premium Accessoires zijn weergegeven in euro’s en inclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen.
6.2. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Bestellingen boven € 100,00 worden gratis verzonden. Bezorgkosten voor bestellingen onder de € 100,00 bedragen minimaal €3,95 afhankelijk van het gewicht van het pakket. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de producten verder voor verantwoording koper.
6.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Premium Accessoires gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

 

Artikel 7. BETALING

7.1. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Betalingen middels facturen, mits nadrukkelijk overeengekomen, geschiedt binnen 7 dagen na factuurdatum.
7.2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1.000,00 worden niet onder rembours bezorgd.
7.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
7.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Premium Accessoires alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
7.5. Alle door Premium Accessoires gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
7.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

 

 

Artikel 8. AFKOELINGSPERIODE EN ANNULERING

8.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen of Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van zeven dagen terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen.
8.2. Indien de wederpartij van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Premium Accessoires worden aangeboden, dan draagt Premium Accessoires zorg voor terugbetaling aan wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst.
8.3. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Premium Accessoires ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Premium Accessoires ten gevolge van de annulering geleden schade.

 

Artikel 9. LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO

9.1. In beginsel streeft Premium Accessoires ernaar om bestellingen die voor 12:00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
9.2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, worden de goederen de opvolgende dag wederom aangeboden. In beide gevallen wordt een notitie achtergelaten met de melding dat de levering kan worden opgehaald op het postkantoor. Een levering onder rembours dient contant te worden voldaan.
9.3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
9.4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Premium Accessoires kan worden toegerekend;
- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Premium Accessoires tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Premium Accessoires niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen.
9.5. Wederpartij dient de bij Premium Accessoires gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Premium Accessoires opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. 24 bodycontrol zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Premium Accessoires op schadevergoeding.

 

Artikel 10. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

10.1. Premium Accessoires zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. Premium Accessoires is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Premium Accessoires.
10.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Premium Accessoires aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Premium Accessoires worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Premium Accessoires zijn verstrekt, heeft Premium Accessoires het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 11. GARANTIE/RECLAME

11.1. Premium Accessoires garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn.
11.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Premium Accessoires in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid om dit product te retourneren. De kosten van het retourneren van de artikelen komen altijd voor rekening van de wederpartij.
11.3. De garanties betreffende de geleverde zaken liggen bij de fabrikant van de betreffende zaken.
11.4. De wederpartij is gehouden voor het gebruik van de geleverde producten de bij de producten gevoegde informatie en adviezen van de fabrikant te lezen.
11.5. Reclame is niet mogelijk indien:
- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Premium Accessoires op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd,
- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Premium Accessoires;
- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Premium Accessoires (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
11.6. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Premium Accessoires gegrond wordt bevonden, zal Premium Accessoires te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) dan wel een prijsreductie verlenen.
11.7. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
11.8. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 12. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Premium Accessoires gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door Premium Accessoires vastgesteld.

 

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. Premium Accessoires is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
- wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Premium Accessoires passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering onder rembours vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud en na volledige betaling is het product eigendom van de wederpartij.

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. Premium Accessoires is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Premium Accessoires of leidinggevende ondergeschikten.
15.2. Premium Accessoires evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
15.3. 24 bodycontrol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
15.4. Wederpartij dient Premium Accessoires altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Premium Accessoires, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Premium Accessoires kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Premium Accessoires ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
16.2. Overmacht geeft Premium Accessoires het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

 

Artikel 17. PERSOONSGEGEVES

Premium Accessoires zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

 

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

19.1. De vestigingsplaats van Premium Accessoires is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Premium Accessoires moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Premium Accessoires is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Premium Accessoires gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.